Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
31/12/2019Trường MG Phú Thành BQUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Quý IV năm 2019 Tải về
18/10/2019Trường MG Phú Thành BTHÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NĂM 2019 Tải về
VAN BAN HANH CHINH Tải về
Tải về
10/04/2019Trường MG Phú Thành BCÔNG KHAI TÀI CHÍNH QUÍ I/2019 Tải về
03/07/2019Trường MG Phú Thành BCông khai quí III/2019 Tải về
03/07/2019Trường MG Phú Thành BCông khai tài chính quí II/2019 Tải về
01/04/2020Trường MG Phú Thành BCông khai quí I/2020 Tải về