Trường MG Phú Thành B thực hiện chi trả chế độ chính sách cho trẻ theo qui định

Hôm nay vào lúc 8 giờ ngày 18/12/2019 Bộ phận tài chính trường MG Phú Thành B thực hiện chi trả chế độ chính sách cho trẻ hộ nghèo, cận nghèo trong xã Phú Thành B.

Trường thực hiện 31/ 31 hộ nhận đủ và đúng qui định (Hộ nghèo: 11 hộ, cân nghèo 20 hộ).

 

IMG_20191217_080325 (1) IMG_20191217_080327 (1)

Lê Thị Kiều Oanh-PHT MG Phú Thành B